Winkelmand

Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens 
STICKIT bv
Vestigingsadres : Lieven Bauwensstraat 22 – 8200 Brugge
Email : info@stickit.be
Tel : +32 498 938 555
Ondernemingsnummer : 0540.625.045
Btw-nummer: BE 0540.625.045
Adres maatschappelijke zetel : Kasteelhoevestraat 6, 8200 Brugge
Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van STICKIT, een bv met maatschappelijke zetel te Kasteelhoevestraat 6, 8200 Brugge, BTW BE 00540.625.045 hierna genoemd leverancier, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker, hierna genoemd Klant, van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van de leverancier moet de Klant deze Algemene Voorwaarden aanvaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de levernacier aanvaard zijn.
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief BTW en exclusief vervoerskosten. 
Een prijs van een artikel kan direct gekend zijn en wordt dan ook direct onder de artikelomschrijving weergegeven. Tevens wordt de prijs inclusief BTW tussen haakjes er bij vermeld.
Indien de prijs nog niet direct gekend is, wordt de prijs van een artikel pas weergegeven na de ingave van alle parameters (aantal, afmetingen, keuzeopties, …). Na de ingave van alle parameters, wordt de berekende prijs exclusief BTW en inclusief BTW getoond in het samenvattend venster boven de knop “In winkelmand”.
Leveringskosten worden afzonderlijk berekend en zijn afhankelijk van de afmetingen, gewicht, aantallen van de bestelde goederen. Deze worden berekend in het scherm “afrekenen”. Daar wordt een overzicht gegeven van de afhaal -en leveringsmethodes met de verschillende vervoerders en de eventuele leveringskosten exclusief BTW. De Klant kan hier de keuze maken.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals deze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s op de webshop zijn decoratief bedoeld. Het beeld gekoppeld aan een besteld artikel en dat uiteindelijk moet gedrukt worden, is een beeld dat de Klant zelf aanlevert of een beeld dat hij geselecteerd heeft via de optie “patroon kiezen”.
Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de leverancier niet. De leverancier is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De leverancier is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de leverancier. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Artikel 4: Online aankopen - bestelproces

Een online aankoop wordt gedaan door alle stappen te doorlopen in het bestelproces van de webshop.
STAP 1 : bestellen.
Per artikel kunnen 1 of meerdere bestelparameters zijn die de Klant moet invullen. 
Nadat de Klant alle parameters correct heeft ingevuld, krijgt de Klant een samenvatting van deze ingegeven parameters en krijgt de Klant de mogelijkheid om het bestelde artikel in de winkelmand te plaatsen.
STAP 2 : afrekenen.
Via het menu afrekenen kan de Klant vervolgens afrekenen.
STAP 2.1 : upload van beeld(en)
Bij elk besteld artikel waarbij een beeld door de Klant moet aangeleverd worden is er mogelijkheid voorzien om dit beeld(en) op te laden. Deze knop “Bestanden uploaden” zie je in het afrekenproces staan. Hier kan de Klant het betreffende beeld(en) toekennen aan het bestelde artikel.
STAP 2.2. : Facturatiegegevens
Hier moet de Klant alle verplichte factuurgegevens inbrengen. 
BTW nummer is optioneel, indien deze wordt ingegeven wordt het btw nummer gecontroleerd op de geldigheid.
Tevens heeft de Klant de mogelijkheid om de optie “Verzenden naar een ander adres” aan te vinken. Indien de Klant dit doet, moet hij alle verplichte bijkomende gegevens inbrengen m.b.t. het andere adres.
STAP 3: Verzendmethode kiezen.
De Klant dient de verzendmethode te kiezen. De Klant kan kiezen uit volgende mogelijkheden :
•	Afhalen – Geen kosten  (deze wordt standaard aangevinkt)
•	1 of meer vervoerders voor levering aan huis met bijhorende verzendkost
•	Gratis verzending (enkel zichtbaar indien bestelbedrag voor gratis verzending bereikt werd)
STAP 4: Algemene voorwaarden aanvaarden.
De Klant dient aan te vinken dat hij de algemene voorwaarden (dit document) gelezen en goedgekeurd heeft om vervolgens over te kunnen gaan naar STAP 5 betaling.
STAP 5: BETALING
De Klant dient de gewenst betaalmethode te selecteren. Nadat de betaling correct werd uitgevoerd zal de Klant een bevestiging krijgen per email van de vervolgstappen die uitgevoerd worden om tot een levering te komen.

Artikel 5 : aanlevering beeld door de Klant
De Klant is verantwoordelijk voor het beeld dat hij aanlevert via de uploadmodule.
De Klant staat in voor de kwaliteit van het beeld, de inhoud van het beeld en eventuele rechten die verbonden zijn aan het gebruik van het beeld. DE LEVERANCIER kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de Klant is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. 
De Klant is altijd verantwoordelijk voor de kwaliteit van het opgeladen beeld. In de oplaadmodule worden enkele controles gedaan en eventuele opmerkingen worden in de uploadmodule getoond. De Klant kan het beeld pas uploaden als hij het beeld volgens de correcte specificaties aanlevert of als hij expliciet aanvinkt dat hij dit beeld wenst te gebruiken. Door het beeld up te loaden en op te slaan kan de Klant nadien de kwaliteit van het beeld niet meer inroepen als reden voor het niet aanvaarden van de goederen.
Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Bestelde artikelen via de webwinkel worden geleverd in België en Nederland.
De levering gebeurt door vervoerders. De eventuele kosten verbonden aan de levering worden getoond bij de afrekening.
De vermoedelijke leveringstermijn wordt uitgerukt in werkdagen.
Dit is een schatting op basis van de bestelde goederen en onder normale omstandigheden. De effectieve datum waarop de bestelde goederen zullen geleverd worden is pas bekend na de productie. Eenmaal de productie is voltooid, wordt de effectieve datum van levering/afhaling doorgegeven.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan DE LEVERANCIER via het contactformulier op de webshop. 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet standaard door de leveracier was geboden. Bij afrekenen wordt standaard afhaling door de leverancier aangeboden. De Klant maakt zelf de keuze om te kiezen voor een vervoerder.
DE LEVERANCIER is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle gegevens correct te vermelden om een levering of afhaling mogelijk te maken. Wanneer een levering toch wordt terug gestuurd door de transporteur, of een bestelling niet wordt afgehaald door de Klant of de vermelde afhaaldatum, dan engageert de leverancier zich tot het bewaren van de teruggeleverde goederen met een termijn van maximaal 1 maand te beginnen op het moment van terugname door de leverancier (bij levering) of vermelde afhaaldatum (bij afhaling). Wanneer in deze redelijke termijn geen melding wordt gemaakt van terugname door de Klant (bij levering) of afhaling door de Klant (bij afhaling), dan worden de goederen zonder gevolgen van rechtswege vernietigd. De Klant heeft in deze periode het initiatiefrecht en kan in die periode steeds contact opnemen met de leverancier om een nieuw levermoment of afhaalmoment af te spreken.
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de leverancier.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de leverancier te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Artikel 8: Herroepingsrecht
Elke Klant heeft het recht om af te zien van zijn aankoop binnen de bedenktermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in vanaf de dag van ontvangst van de aankoop door de Klant, of vanaf een door de verkoper en Klant (of vertegenwoordiger van de Klant) afgesproken periode. Tijdens de bedenkperiode zal de Klant de ontvangen producten en de verpakking bewaren als een goede huisvader. Indien de Klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht dient hij alle producten incl. de originele verpakking terug te sturen naar de leverancier STICKIT bv, Lieven Bauwensstraat 22, 8200 Brugge, België. Mogelijke kosten in geval van herroeping zijn beperkt tot de kosten voor de terugzending van de ontvangen producten. Indien de Klant reeds betaalde voor de geretourneerde goederen, dan zal het bedrag binnen de 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten worden terugbetaald. 
OPGELET: Elk recht op retour vervalt ingeval van levering van producten die op maat, volgens de specificaties van de Klant worden gemaakt. Meer hierover in het volgend artikel 9.
Artikel 9: Geen herroepingsrecht
Het herroepingsrecht kan niet uitgeoefend worden voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
De leverancier kan de aangekochte goederen bijgevolg niet terugnemen binnen de gestelde termijn van 14 dagen, gezien de goederen vervaardigd werden volgens de specificaties van de Klant en de goederen een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Hierdoor vervalt het herroepingsrecht van de bij de leverancier aangekochte goederen volledig.
Artikel 10: Klachten
Op straffe van verval van recht moet de Klant een klacht of protest met bewijsmateriaal aan de leverancier uiterlijk binnen de 14 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen opsturen. Indien de leverancier binnen deze termijn van 14 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de Klant alle goederen volledig aanvaard heeft. Als de Klant een deel van de geleverde goederen gebruikt of verdeeld aan derden houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de Klant niet het recht heel de bestelling af te keuren. De leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de Klant o.a. winstderving. 
Artikel 11: Terugname
De verantwoordelijkheid van DE LEVERANCIER is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren. 
Artikel 12 : Betwistingen
Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is. 
Artikel 13 : Gebruik cookies
Bij het bezoeken van een website worden cookies door je browser opgeslagen op je computer. Deze worden gebruikt om bijvoorbeeld je persoonlijke voorkeuren te onthouden. Ook de leverancier maakt gebruik van cookies. We gebruiken strikt noodzakelijke cookies om de site te laten functioneren. Zonder deze functionele cookies werkt STICKIT.be niet optimaal. STICKIT.be maakt gebruik van Google Analytics om het bezoekersgedrag te analyseren. Met deze analytische cookies kunnen we meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk toestel (smartphone, laptop, tablet,…) ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde pagina's lezen etc. De gemeten gegevens worden anoniem (zonder je IP-adres) verwerkt en worden nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht. Indien je geen cookies wenst te installeren, kan je dit steeds via je browser uitschakelen. Raadpleeg de helpfunctie van jouw browser hiervoor.